Právní služby

Občanské právo

- sepisování a analýza občanskoprávních smluv
- porady a konzultace ve věcech občanského práva
- právní služby v oblasti práv k nemovitostem včetně sepisu kupní, darovací,   zástavní smlouvy, smlouvy o věcném břemenu a zastupování v řízení před   příslušným katastrálním úřadem
- soupis žalob a zastupování před soudy všech stupňů včetně exekučního   řízení
- zastupování při mimosoudním řešení sporů
- právní služby ve věcech podílového spoluvlastnictví a jeho vypořádání   včetně společného jmění manželů
- právní služby ve věcech náhrady škody a bezdůvodného obohacení,
- právní služby ve věcech dědických
- právní služby ve věcech spotřebitelských smluv a sporů
- právní služby ve věcech sousedských práv 
- právní služby ve věcech občanskoprávních závazků
 

Obchodní právo

- zakládání obchodních společností a družstev a jejich změny včetně   zastupování v řízení o zápis do obchodního rejstříku
- porady a konzultace ve věcech obchodního práva
- soupis a analýza obchodních smluv
- vymáhání pohledávek a zastupování klientů před soudy a rozhodci včetně   řízení exekučního
- zastupování při mimosoudním řešení sporů
- právní služby v oblasti směnečného a šekového práva včetně zastupování   v řízení před soudy, soupis směnek, převod směnek, směnečné námitky 
- právní služby v oblasti konkurzního práva
 

Pracovní právo

- porady a konzultace ve věcech pracovního práva 
- soupis a analýza pracovněprávních smluv 
- soupis žalob a zastupování před soudy ve věcech pracovního práva
 

Rodinné právo

- porady a konzultace ve věcech rodinného práva 
- soupis návrhů na rozvod manželství a dohod o vypořádání společného   jmění manželů 
- zastupování před soudem ve věcech rodinného práva
 

Správní právo

- zastupování ve správním řízení
- zastupování v přestupkovém řízení
- sepis podání správním orgánům a opravným prostředkům proti jejich   rozhodnutím
 

Trestní právo

- porady a konzultace v trestních věcech
- uplatňování nároků na náhradu škody v trestním řízení
- sepis trestních oznámení
- obhajoba v trestním řízení 
 

V rámci komplexního poskytování právní služby spolupracujeme s:

JUDr. Milanem Francem, advokátem ve Zlíně
Mgr. Evou Valvodovou, advokátkou v Praze
Mgr. Hanou Šrubařovou, advokátkou ve Zlíně
JUDr. Petrem Skopalem, notářem v Holešově