V advokátní kanceláři není stanovena pevná pracovní doba. Právní služby jsou běžně poskytovány advokátem v advokátní kanceláři v pracovní dny od 8:30 do 17:00 hodin.

Právní služby jsou rovněž poskytovány po domluvě s klienty v kterémkoliv místě a čase. Cílem advokátní kanceláře je spokojenost klientů s rychlým a kvalifikovaným  poskytováním právních služeb s důrazem na případné daňové a účetní aspekty právního problému. Advokátní kancelář zachovává individuální přístup ke každému klientovi, přičemž klade důraz na  informovanost klienta o průběhu vyřizování jeho právní věci tak, aby při zachování nezbytné diskrétnosti a postupu v souladu se zákonem bylo dosaženo co nejpříznivějšího výsledku. U sporné agendy, umožňuje-li to povaha věci, klademe zvláštní důraz na hledání cest k jejímu smírnému vyřízení tak, aby nedocházelo k navyšování výdajů klientů v často zdlouhlavém soudním sporu s mnohdy nejistým výsledkem.
 
Personální obsazení kanceláře:  
 
 
Mgr. Martin Vlček, advokát
 
vykonává advokátní praxi od roku 2004 jako samostatný advokát dle § 11 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii; je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 10366. 
 
Studium a praxe
Mgr. Martin Vlček absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po absolvování právnické fakulty pracoval nejdříve jako podnikový     právník v Zemědělském družstvu vlastníků Fryšták a poté vykonával praxi advokátního koncipienta u JUDr. Milana France, advokáta ve Zlíně. 
 
Zaměření
Ve své advokátní praxi se advokát zaměřuje zejména na oblast právních vztahů k nemovitostem, družstevní právo a právo obchodních společností,   přičemž v rámci poskytování komplexní a kvalifikované právní služby spolupracuje v případě potřeby s renomovaným auditorem,daňovým   poradcem   a notářem.
 
Jazykové znalosti
Advokát ovládá plynule francouzský jazyk. Jazykové znalosti francouzštiny ze studia na střední a vysoké školy byly dále prohlubovány pravidelnými jazykovými pobyty ve frankofonní části Belgie a ve Francii a zakončeny úspěšným složením státní jazykové zkoušky.
 
 
Mgr. Tomáš Richter, advokátní koncipient
 
vykonává v advokátní kanceláři právní praxi advokátního koncipienta od roku 2015, je zapsán v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem  41363.   
 
 
Anna Březíková, asistentka