Cena služeb

Smluvní odměna

Cena právní služby se řídí především dohodou advokáta a klienta a je zpravidla sjednávána mezi advokátem a klientem při převzetí věci. Odměna advokáta může být v tomto případě stanovena několika způsoby např. jako časová odměna odvislá od skutečně vynaloženého času advokátem při poskytování právní služby, paušální odměna stanovená za určitá opakující se období bez ohledu na časový rozsah služeb a počet úkonů právní služby, odměna za úkon právní služby určená podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem, pevná odměna stanovená bez ohledu na časovou náročnost a právní složitost poskytované služby, odměna podle hodnoty věci odvislá od ceny věci, která je předmětem poskytované právní služby nebo jako podílová odměna stanovená v závislosti na výsledku sporu.
 

Mimosmluvní odměna

Není-li cena právní služby mezi advokátem a klientem sjednána, řídí se výše odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v platném znění. 
 

Náhrada nákladů 

Advokát má vedle odměny za poskytnuté právní služby nárok na náhradu hotových výdajů a nárok na náhradu za promeškaný čas. Jiné náklady advokáta, zejména náklady na běžné administrativní práce, jsou zahrnuty v odměně advokáta. Advokátovi náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Advokát se může s klientem dohodnout na přiměřené paušální částce jako náhradě veškerých nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se předpokládá v souvislosti s poskytnutím právní služby. Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300,- Kč na jeden úkon právní služby. Výše cestovních náhrad se řídí opět dohodu advokáta a klienta. Není-li výše cestovních náhrad sjednána, řídí se výše této náhrady právními předpisy o cestovních náhradách. Advokátu náleží náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby při úkonem prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět; za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut. Není-li dohodnuto jinak, činí náhrada 100,- Kč za každou i jen započatou půlhodinu.